CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN-NƯỚC, MÔI TRƯỜNG, BĐ-KTTV

Nội dung:
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Thông báo số 1276/TB-STNMT ngày 29/4/2022)
XEM TOÀN VĂN