CÔNG KHAI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Nội dung:
Kết luấn số 2303/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị
XEM TOÀN VĂN
   Kết luấn số 2306/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
   Kết luấn số 2305/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản đối với Công ty cổ phần phân vi sinh Quảng Trị
   Kết luấn số 2304/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị
   Kết luấn số 2303/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Trị
   Kết luấn số 2302/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần May và Thương mại Gio Linh
   Kết luấn số 2301/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Ô tô Đông Hà
   Kết luấn số 2300/KL-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc chấp hành pháp luật đất đai kết hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Thái Bình Xanh
   Báo cáo số 2318/BC-STNMT ngày 18/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại các dự án sử dụng đất trong Khu công nghiệp Quán Ngang