LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tiền thân là Sở Địa chính được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập bộ phận khoáng sản từ Sở Công thương, bộ phận quản lý tài nguyên Nước từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ phận Môi trường từ Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường vào Sở Địa chính. 
       Thời điểm thành lập, tổ chức bộ máy của Sở TN & MT có 6 phòng và 2 Trung tâm, tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động là 50 người. Chi bộ Sở có 13 đảng viên. Sở TN & MT được giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.
       Ngày 10/4/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, ngoài các chức năng được giao theo Quyết định số 1943/QĐ-UB ngày 16/9/2003, Sở TN & MT được giao bổ sung thêm chức năng quản lý địa chất và quản lý tổng hợp về biển đảo.
      Số tổ chức hành chính tham mưu cho Giám đốc Sở vẫn có 6 phòng, bao gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý đất đai – đo đạc và bản đồ, Phòng Khoáng sản và Nước, Phòng Biển - Đảo và Khí tượng Thủy văn; Phòng Bảo vệ Môi trường; 4 đơn vị sự nghiệp là: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN & MT, Trung tâm Kỹ thuật TN & MT, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật MT.
       Tháng 6/2010, UBND tỉnh có quyết định thành lập Chi cục Bảo vệ Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Phòng Môi trường; tháng 3/2011, UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh; tháng 10/2013, UBND tỉnh thành lập Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV trên cơ sở tổ chức lại Phòng Biển – Đảo và KTTV.
       Như vậy, đến cuối năm 2013, tổ chức bộ máy của Sở có 4 Phòng, 2 Chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vị trí và chức năng của  Sở được quy định như sau:
        Sở TN & MT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về TN & MT gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. 
Cũng theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND, cơ cấu tổ chức của Sở gồm có 06 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tại thời điểm tháng 10/2015, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở TN & MT có 212 người. Trong đó:
       + Lãnh đạo Sở 04 đ/c 
       + Văn phòng: 10 đ/c
       + Thanh tra: 05 đ/c
       + Phòng Quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ và viễn thám: 11 đ/c
       + Phòng Khoáng sản và Nước: 03 đ/c
       + Chi cục Bảo vệ Môi trường: 14 đ/c
       + Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn: 08 đ/c
       + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 21 đ/c
       + Trung tâm Công nghệ Thông tin TN & MT: 21 đ/c
       + Trung tâm Kỹ thuật TN & MT: 52 đ/c
       + Trung tâm Phát triển quỹ đất: 21 đ/c
       + Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và MT: 42 đ/c
       Đảng bộ Sở có 96 đảng viên, sinh hoạt theo 8 Chi bộ. Công đoàn cơ sở có 204 đoàn viên, sinh hoạt theo 8 công đoàn cơ sở thành viên và có Ban Nữ công. Đoàn cơ sở có 128 đoàn viên, sinh hoạt theo 8 Chi đoàn; Hội Cựu chiến binh có 11 hội viên.