Chuyên mục: Quản lý đất đai

Kiểm tra các dự án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa VII

Ngày cập nhật:  7/6/2018 2:52:35 AM

            Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018; Kết luận số 97/KL-HĐND ngày 02/2/2018 của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 22 - Khóa VII và Thông báo số 123/TB-HĐND ngày 25/5/2018 về dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII.
        Trong 02 ngày (03 - 04/7/2018), Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, do đ/c Phan văn Phụng - Trưởng ban, chủ trì tổ chức kiểm tra tại thực địa các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai 2013. 
       Tham gia đoàn kiểm tra có đ/c Lê Văn Điều - Trưởng Phòng QLĐĐ, Sở Tài nguyên và Môi trường.
       Đoàn đã kiểm tra tại thực địa về hiện trạng các loại đất cần thu hồi, chuyển mục đích, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để báo cáo giải trình HĐND tỉnh tại kỳ họp kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII.


Đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường công trình Thủy điện La Tó


Khu vực xây dựng đập Thủy điện La Tó
                                                         Bài và ảnh: Lê Văn Điều (P.QLĐĐ)