Chuyên mục: Thanh tra

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2017)

Ngày cập nhật:  11/23/2017 4:57:15 AM
       Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Ban Thanh tra đặc biệt có ủy nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và các nhân viên của các ủy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. Ngày 23/11/1945, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
       Có thể nói việc thành lập Ban thanh tra đặc biệt thể hiện vai trò và sự cần thiết của công tác thanh tra đối với chính quyền ngay từ buổi đầu mới thành lập; thanh tra trở thành một chức năng thiết yếu của quản lý và là một thiết chế giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc các cấp chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.
       Trong suốt 72 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặc dù với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt (giai đoạn 1945 – 1948), Ban Thanh tra Chính phủ (giai đoạn 1949 – 1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (giai đoạn 1955 – 1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (giai đoạn 1961 – 1983), Ủy ban Thanh tra nhà nước (1984 – 1989), Thanh tra nhà nước (giai đoạn 1990 – 2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay), nhưng cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Đối với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường:
           - Thời kỳ Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp: Có bộ phận Thanh tra do đồng chí Phan Công Bình phụ trách.
          - Thời kỳ thành lập Sở Địa chính (từ năm 1994 – 2003): Thanh tra Sở Địa chính được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 24/02/1997. Thời kỳ này Chánh Thanh tra là đồng chí Phan Công Bình và đồng chí Lê Văn Khuyển.
          - Thời kỳ Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay: Ngày 16/9/2003, UBND tỉnh có Quyết định số 1943/QĐ-UB về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Lúc này, Thanh tra Sở Địa chính trở thành Thanh tra tài nguyên và môi trường. Trong giai đoạn này Chánh Thanh tra Sở là đồng chí Lê Văn Khuyển và hiện nay là đồng chí Phan Phi Anh.
        Trong thời gian qua, Thanh tra Sở đã được Lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở quan tâm tạo điều kiện kiện nên Thanh tra Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh kiểm tra, pháp chế.
        Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Thanh tra Sở cũng gặp một số khó khăn nhất định như biên chế còn thiếu so với yêu cầu của công việc; một số trang thiết bị phục vụ cho nghiệp vụ còn thiếu ….nên phần nào đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ, chất lượng của công việc.
        Trong thời gian tới, Thanh tra Sở nhận thức rằng cần phải tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Sở đã giao.


Tập thể Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
                                                           Bài: Phan Phi Anh - Thanh tra Sở TN&MT