XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 1 năm 2022 (Các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh)
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1459/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
SỞ TN&MT
Ngày ký:
5/13/2022
Người ký:
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN