XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo ban hành Thể lệ cuộc thi " Tuổi trẻ Quảng Trị với tài nguyên, môi trường biển đảo quê hương"
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
05/QĐ-BTC
Đơn vị ban hành:
SỞ TN&MT
Ngày ký:
5/12/2022
Người ký:
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Biển hải đảo
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN