XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Loại văn văn bản:
Thông báo
Số / hiệu văn bản:
1276/TB-STNMT
Đơn vị ban hành:
SỞ TN&MT
Ngày ký:
5/4/2022
Người ký:
NGUYỄN TRƯỜNG KHOA
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Nước, khoáng sản
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN