XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
4203/QĐ-STNMT
Đơn vị ban hành:
SỞ TN&MT
Ngày ký:
12/13/2021
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN