XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
Về việc công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở đối với các trường hợp đang vi pham pháp luật đất đai
Loại văn văn bản:
Công văn
Số / hiệu văn bản:
4295/STNMT-TTr
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
12/27/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Quản lý đất đai
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN