XEM NỘI DUNG VĂN BẢN

Nội dung:
BAN HÀNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ T/C CUNG CÁP THÔNG TIN TẠI SỞ TN&MT
Loại văn văn bản:
Quyết Định
Số / hiệu văn bản:
3338-QĐ
Đơn vị ban hành:
Sở TN&MT
Ngày ký:
10/16/2019
Người ký:
Nguyễn Trường Khoa
Chức vụ:
Giám đốc
Lĩnh vực:
Văn phòng
Người gửi:
Nội dung xử lý:
XEM TOÀN VĂN