TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Nội dung:
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg (Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật) của Thủ tướng Chính phủ
XEM TOÀN VĂN
   Về việc phổ biến Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 136/2021/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)
   Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường (Số 02/2022/TT-BTNMT)
   Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường (08/2022/NĐ-CP)
   Luật Bảo vệ Môi trường (Luật số 72/2020/QH14)
   Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
   Về việc phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
   Công điện về việc tăng cường phòng chống dịch do chủng mới viruts Corona gây ra (Văn bản số 01/CĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)
   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg (Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật) của Thủ tướng Chính phủ
   Về việc tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019