PHÒNG ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ VIỄN THÁM

        Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám