Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

          VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN