Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

         VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN