Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

          VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN