Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn

          VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN