Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị

          VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN